Shiri Li Choir

November 12
The Kaddish Club
November 13
Kabbalat Shabbat