Shiri Li Choir

November 5
Band Rehearsal
November 6
Kabbalat Shabbat