Shiri Li Choir

December 10
Band Rehearsal
December 11
Kabbalat Shabbat