Shiri Li Choir

December 3
Band Rehearsal
December 4
Kabbalat Shabbat