Shabbat B'yahad - Shabbat Together

Shabbat B'Yachad.jpg
January 7
Shabbat Service
January 7
Shabbos Tisch